Bedre behandling for personer med fibromyalgi

Bedre behandling for personer med fibromyalgi. www.forskerlivet.no

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har fått bevilget midler fra Helse Sør-Øst til et doktorgradsprosjekt for å forbedre behandlingstilbudet til personer med fibromyalgi.

Norge er blant landene med høyest forekomst av fibromyalgi. Man anslår at mellom tre og seks prosent av befolkningen i Norge har sykdommen, 90 % er kvinner. De som rammes av fibromyalgi kan oppleve at plagene kommer snikende og symptomene er diffuse. Det tar ofte lang tid før man får en diagnose, man kjenner ingen bestemt årsak til sykdommen og det finnes ingen kurerende behandling. - De fleste med fibromyalgi behandles i kommunehelsetjenesten og tilbudet til denne pasientgruppen er svært variabelt rundt omkring i landet, sier Zangi, sykepleier og forsker ved NKRR og leder av studien. Hun forteller at prosjektet er et samarbeid mellom NKRR, Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus og seks kommuner på Øvre Romerike i Akershus.

Fokus på samhandling

Målet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en samhandlingsmodell som senere kan gjennomføres flere steder i landet. Prosjektet NKRR har fått innvilget midler til innebærer et samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Zangi gir en beskrivelse av opplegget for studien som nå starter på Øvre Romerike. - Pasienter som kommer til fastlegen med symptomer på fibromyalgi vil bli henvist til undersøkelse hos revmatolog på Diakonhjemmet Sykehus for å få bekreftet diagnosen og utelukke andre sykdommer. Deretter vil de bli tilbudt et kort kurs hvor de får oppdatert informasjon om fibromyalgi, smertemekanismer og hva de selv kan gjøre for å leve best mulig med sykdommen.

- Etter kurset vil pasientene bli forespurt om å delta i en studie hvor deltakerne blir tilfeldig fordelt i én gruppe som skal delta i et rehabiliteringsprogram i sin hjemkommune, mens den andre gruppen er kontrollgruppen og skal følge det samme behandlingstilbudet som de har tilbud om i dag, forteller Zangi. Rehabiliteringsprogrammet omfatter et kurs i Livsstyrketrening, som strekker seg over 10 samlinger fordelt på 15 uker, samt individuell treningsveiledning på Frisklivssentral i en 8-ukers periode etter kurset. De som blir trukket ut til kontrollgruppen vil få tilbud om kurs i Livsstyrketrening etter at datainnsamlingen i studien er avsluttet.

Om studien

Studien starter opp 1. august 2016 og vil bli gjennomført i samarbeid med Frogner bydel i Oslo og kommunene Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum på Øvre Romerike. Forsker og sykepleier ved NKRR Heidi A. Zangi er prosjektleder. Sammen med professor Kåre Birger Hagen skal hun veilede Phd-studenten som vil bli ansatt i løpet av våren. I tillegg består prosjektgruppen av revmatologene Sella Provan og Hilde Berner Hammer, samt kommuneoverlege i Nes Unni Berit Schjervheim og leder for enhet for mestring og rehabilitering i Frogner bydel Maja Berg Kristoffersen.

2. mars 2016, dobbeltpublisering av www.nkrr.no 

(Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering)

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on March 2, 2016 .