Mange tror at de er slankere enn de er

Sannsynligheten er stor for at du pynter på vekten og høyden din når du må oppgi dem, i følge en ny studie. Nå i januar er mange opptatte av vekta si, og det er lett å glemme, eller pynte litt på julekiloene når du blir bedt om å oppgi høyde og vekt. Men hvem er det egentlig som rapporterer mest unøyaktig når det gjelder hvor høye og tunge de er, og hvilke konsekvenser får det for forskningen og behandlingen?

I Muskel- og skjelettplager i Ullensaker-studien (MUST) rapporterte 600 personer sin høyde og vekt på spørreskjema og kom deretter til undersøkelse i klinikken, hvor vi målte hvor høye og tunge de var. Da vi sjekket hvor godt det de hadde svart på spørreskjemaet stemte overens med hva vi målte, var det store sprik. Gjennomsnittlig oppga deltakerne at de var 2 kg lettere enn de var, og det var enda større forskjeller i kategoriene overvekt og fedme. Vi så få forskjeller mellom kjønnene, men kvinner var mer tilbøyelige til å slå av noen kilo på vekta, mens menn var mer tilbøyelig til å øke høyden sin. Vi så også at eldre personer og personer med leddsykdommen artrose rapporterte mer unøyaktig.

Studien viste altså at overvektige, eldre og personer med artrose rapporterte mer feil enn normalvektige, yngre eller personer uten artrose. Overvekt er en risikofaktor for en rekke sykdommer, blant annet for artrose som forekommer i majoriteten av eldre. Vi mangler kunnskap om hvordan vekt og fettmasse virker over tid i å forårsake artrose og andre sykdommer. Å vite noe om påliteligheten av selvrapporterte høyde- og vekt-data er viktig for å kunne gjøre innsamling av data om kroppssammensetning mer kostnadseffektiv.

Våre og andres funn innebærer at forskere må være ekstra oppmerksomme på målefeil når de bruker selvrapporterte høyde- og vektdata, særlig i studier av artrose. Målefeil gir konsekvenser i feil resultater, som kan gi ringvirkninger i feil konklusjoner og at vi i verste fall starter feil behandling i klinikken. Studien innebærer at det er svært viktig at du er presis når du oppgir din høyde og vekt på spørreskjema slik at vi unngår disse målefeilene og unøyaktighetene. Du kan lese mer om studien på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliterings (NKRR) nettside, og se orginalversjoner i disse linkene:

Magnusson K, Haugen IK, Østerås N, Nordsletten L, Natvig B, Hagen KB, The validity of self-reported body mass index in a population-based osteoarthritis study. BMC Musculoskeletal Disorders 2014:15:442.

Magnusson K, Haugen IK, Hagen KB, Why there are so few obese Norwegians: The validity of self-reported body mass index in an osteoarthritis cohort. Ann Rheum Dis 2014:73 (suppl2)

9. januar 2015, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on January 9, 2015 .