Fysisk form en nøkkelfaktor for dementes helse i følge ny doktorgrad

Karin Hesseberg har god grunn til å være fornøyd etter å ha holdt en flott prøveforelesning 29. mai 2015! På ettermiddagen ventet disputasen, som også gikk fint. www.forskerlivet.no

Karin Hesseberg har god grunn til å være fornøyd etter å ha holdt en flott prøveforelesning 29. mai 2015! På ettermiddagen ventet disputasen, som også gikk fint. www.forskerlivet.no

Fysioterapeut ved Diakonhjemmet sykehus Karin Hesseberg forsvarte 28. mai sin doktoravhandling. Tema for Hessebergs doktorgradsarbeid har vært fysisk funksjon hos hjemmeboende eldre med mild kognitiv svikt eller demenssykdom. Minst 70 000 nordmenn har i dag demens og Alzheimers sykdom er den vanligste blant demenssykdommene.

Hesseberg konkluderte i avhandlingen med at god fysisk form er en nøkkelfaktor for å opprettholde et godt funksjonsnivå i høy alder og at et økt fokus på fysisk form og evne til å utføre dagligdagse gjøremål (ADL) hos personer med mild kognitiv svikt og demens kanskje også vil kunne bidra til bedring av kognitive funksjoner. Begrepet kognitiv svikt  sammenfatter svikt i en eller flere mentale funksjoner som hukommelse, målrettede handlinger og sammensatte oppgaver. Hos personer med demenssykdom foreligger en svikt i flere av disse funksjonene som har vedvart over lengre tid og er så alvorlig at det påvirker evnen til å klare seg selv.

På formiddagen før selve disputasen holdt Hesseberg en prøveforelesning med tittelen Fysisk aktivitet og trening for mennesker med demenssykdom – effekt på kognisjon, depresjon og ADL. Depresjon forekommer hos om lag halvparten av eldre personer med demens. Selv om flere studier har vist en gunstig effekt av fysisk trening på kognitiv funksjon, depressive symptomer og funksjonsevne målt ved ADL, er den samlede dokumentasjonen ikke overbevisende. Mest lovende er forskningsresultatene når det gjelder effekt av trening på dagligdagse gjøremål. Men selv om det er behov for flere og bedre studier for bekrefte effekt på de tre helseutfallene som var tema for prøveforelesningen, er det gode grunner til å anbefale regelmessig fysisk aktivitet og trening til de aller fleste eldre, også de med kognitiv svikt eller demenssykdom.

Fysisk aktivitet har en rekke andre gunstige virkninger og andre studier har blant annet vist at trening er forbundet med bedret livskvalitet hos personer med demens. I Norge anbefaler Helsedirektoratet at alle voksne, også de over 65 år, skal gjennomføre fysisk aktivitet av minst moderat intensitet minst 150 minutter per uke, eller aktivitet med høy intensitet minst 75 minutter per uke. Hos eldre anbefales i tillegg styrketrening to ganger i uken, og hos personer med nedsatt mobilitet eller balanse bør denne styrketreningen kombineres med balanse- og bevegelighetstrening.

På ettermiddagen var det tid for selve forsvaret av doktorgraden. Avhandlingens tittel var Functioning in community-dwelling older people with mild cognitive impairment and dementia with a focus on instrumental activities of daily living and physical fitness.

Doktoravhandlingen var basert på tre forskningsartikler:

  1.  I den første studien fant Hesseberg at  35-48% av studiedeltakerne som hadde mild kognitiv svikt og 60-70% av dem med Alzheimers sykdom rapporterte problemer med dagligdagse gjøremål (ADL – activities of daily living) som handling, matlaging og ansvar for egne medisiner.
  2. ·I den andre studien undersøkte Hesseberg sammenheng mellom fysisk form og kognitiv funksjon. Hun fant at svikt i såkalte eksekutive funksjoner som planleggingsevne, delt oppmerksomhet, målrettede handlinger og sammensatte oppgaver var sterkere assosiert med redusert fysisk form enn svikt i andre kognitive funksjoner som for eksempel hukommelse. Det var altså en klar sammenheng mellom kognitiv svikt eller demens og funksjonsevne blant eldre hjemmeboende  personer.
  3.   I den tredje artikkelen undersøkte hun nytteverdien av Senior Fitness Test, som brukes til å teste fysisk form hos eldre. Hun konkluderte med at testen både er pålitelig og et egnet måleinnstrument for fysisk form hos eldre.

30. mai 2015, Marius Myrstad

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on May 30, 2015 .