Posts tagged #Birken

Snart Birken – kan langvarig trening øke risikoen for atrieflimmer hos kvinner?

Tidligere undersøkelser tyder på at regelmessig utholdenhetstrening er forbundet med økt risiko for atrieflimmer (hjerteflimmer) blant menn. Nå har  sammenhengen mellom utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer for første gang blitt undersøkt blant kvinner og resultatene ble nylig publisert i the International Journal of Cardiology. 

Nesten 1500 norske kvinner i alderen 53-75 ble inkludert i studien, hvor sammenhengen mellom antall år med regelmessig utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer ble undersøkt. Regelmessig utholdenhetstrening ble definert som treningsøkter av minst 30 minutters varighet minst 3 ganger i uken med mål om å bedre fysisk utholdenhet. Både trening og atrieflimmer ble rapportert med spørreskjema.

I alt 634 av kvinnene hadde drevet med regelmessig utholdenhetstrening i løpet av livet, 89 hadde trent regelmessig i minst 40 år og 286 var tidligere deltakere i Birkebeinerrennet. Blant de 1449 kvinnene som deltok i studien, rapporterte 110 atrieflimmer. Forekomsten av atrieflimmer blant kvinnene som hadde deltatt i Birkebeinerrennet var 8%. Etter justering for alder og andre risikofaktorer for atrieflimmer, hadde kvinner som hadde trent regelmessig i minst 40 år en doblet risiko for atrieflimmer sammenlignet med dem som aldri hadde trent regelmessig.

Det er flere årsaker til at sammenhengen mellom trening og atrieflimmer er dårligere kartlagt blant kvinner enn blant menn: Selv om stadig flere kvinner deltar i Birkebeinerrennet og lignende arrangementer, utgjør kvinnene fortsatt et mindretall. Langvarig eksponering for målrettet utholdenhetstrening er mindre vanlig blant kvinner, og atrieflimmer debuterer senere hos kvinner enn hos menn. Men kjønnsforskjellen i denne sammenhengen kan også tenkes å skyldes fysiologiske kjønnsforskjeller i hjertets tilpasning til hard trening.

Resultatet fra denne studien indikerer at langvarig og regelmessig utholdenhetstrening kan være forbundet med en høyere forekomst av atrieflimmer også blant kvinner. Allikevel gir funnet ikke grunn til å fraråde trening. Regelmessig trening reduserer risikoen for en rekke sykdommer og har svært mange gunstige virkninger som overskygge en eventuelt økt risiko for atrieflimmer.

Et lavt antall med atrieflimmer i den mest aktive gruppen og selv-rapportering av både trening og atrieflimmer er studiens viktigste begrensninger. Resultatene må tolkes med forsiktighet, og flere studier av sammenhengen mellom trening og atrieflimmer hos kvinner må gjennomføres før vi kan konkludere med større sikkerhet. 

17. mars 2015, Marius Myrstad

Posted on March 17, 2015 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email

Birken: For Oslo vest eller folk flest?

Marius Myrstad hadde et interessant innlegg i Trønderavisa lørdag 13.12.2014! For mange fra hele landet er de store skirennene viktige mål, og en motivasjon for å få gjennomført trening. Kanskje et gateløp eller et skirenn er noe å melde seg på for å komme i form? Vi fikk republisere innlegget hans etter tillatelse av avisen:

Birken er et viktig treningsmål for mange, og bidrar til bedre helse og livskvalitet. www.forskerlivet.no
Posted on December 16, 2014 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email

Birken er bra for hjertet

Trening for langløp som Birken og Vasaloppet er bra for hjertet! Foto Bengt Magnusson, www.forskerlivet.no

Trening for langløp som Birken og Vasaloppet er bra for hjertet! Foto Bengt Magnusson, www.forskerlivet.no

Sammenheng mellom hard trening og hjerteflimmer og risiko for atrieflimmer ble omtalt i en annen forskerblogg tidligere denne uken. Jeg slutter meg til konklusjonen i innlegget: Selv om menn som har trent mye gjennom hele livet har en forhøyet risiko for å utvikle atrieflimmer, så vil trening for de alle fleste trolig redusere risikoen for å atrieflimmer.

Atrieflimmer er sjelden før 50-års alder, men forekomsten øker med økende alder og er høyere enn 10% blant 75-åringer. Atrieflimmer opptrer som anfallsvis eller permanent hjerterytmeforstyrrelse og kjennetegnes av uregelmessig og ofte rask hjertefrekvens. Sykdommen kan gi plagsomme symptomer som hjertebank, ubehag i brystet, tung pust og redusert fysisk yteevne, men disse plagene kan også ha andre årsaker.

I en studie gjennomført blant 3545 norske menn (omtrent halvparten hadde tidligere deltatt i Birkebeinerrennet), fant vi at risikoen for å få atrieflimmer økte i takt med antall år deltakerne hadde drevet med regelmessig utholdenhetstrening. Særlig deltakere som hadde trent regelmessig og minst 3 ganger ukentlig i minst 30 år hadde høyere forekomst av sykdommen enn sine jevnaldrende som hadde trent mindre. Lignende funn er gjort i studier av maratonløpere, orienteringsløpere, syklister og deltakere i Vasaloppet.

Andre studier har vist at mer moderat fysisk aktivitet kan forebygge atrieflimmer. Dessuten har fysisk aktivitet en rekke andre gunstige virkninger som lavere blodtrykket og vekt, redusert risiko for diabetes (sukkersyke), hjerneslag og andre karsykdommer, benskjørhet, muskellidelser, demens, depresjon og angst. Fysisk aktivitet har en sterk forebyggende effekt på hjerteinfarkt, og trening anbefales som forebyggende tiltak både hos hjertefriske og blant personer som har fått hjertesykdom. Også mer ekstrem utholdenhetstrening er forbundet med god helse: Selv om enkelte ser ut til å ha høyre risiko for rytmeforstyrrelser, lever idrettsutøvere lengre enn andre og har lavere forekomst av andre hjertesykdommer. Flere hundre eldre Birkebeinere deltar for tiden i Birkebeiner aldringsstudien, som etter hvert kan gi oss enda flere svar når det gjelder sammenhenger mellom trening og eldres helse.

Med alt vi i dag vet om trening og helse, er det ingen grunn til å fraråde utholdenhetstrening, heller ikke på det nivået mange birkebeinere driver. Trening er bra for hjertet og jeg tror lange skiturer og deltakelse i konkurranser som Birkebeinerrennet har positive effekter langt utover det som kan måles i studier. God tur!

 13. desember 2014, Marius Myrstad

 Foto: Bengt Magnusson

Posted on December 13, 2014 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email