Posts tagged #artrose

Ny tvillingstudie om arvelige faktorer og kirurgi ved hofteartrose

www.forskerlivet.no

En ny studie fra NKRR viser at årsakene til hvorfor noen med alvorlig artrose trenger hoftekirurgi varierer, avhengig av om man er kvinne eller mann.

- Resultatene tilsier at for kvinner vil en reduksjon av kroppsvekt også gi en lavere risiko for hoftekirurgi senere i livet. For menn ser det derimot ut til at nedarvede vaner, oppvekstsvilkår og antagelig også genetiske faktorer er det som påvirker risikoen for å måtte utføre hoftekirurgi på grunn av alvorlig artrose. Det ser med andre ord ut til at mulighetene for forebygging av alvorlig artrose er forskjellig for menn og kvinner, sier Karin Magnusson.

Magnusson er post.doc ved Nasjonal kompetanstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og har ledet studien, som nylig er publisert i det anerkjente tidsskriftet Epidemiology.

Kan være med å gi svar om årsaker til artrose

Det finnes ingen kur mot artrose, og all behandling retter seg mot lindring av symptomer. Leddproteseoperasjon er eneste løsning for de med den alvorligste graden av hofteartrose. I denne studien inngikk data fra mer enn 18.000 tvillinger fra Norsk Tvillingregister som ble koblet sammen med data fra Norsk Leddproteseregister. De to registrene ga forskerne oversikt over hvilke tvillinger som hadde fått leddproteseoperasjon på grunn av hofteartrose.

-Vi vet at både arvelige faktorer og kroppsvekt spiller en rolle for hofteartrose, men at det ser ut til å være en kjønnsforskjell i hvorvidt en reduksjon i kroppsvekt også gir en reduksjon i risiko for hofteprotesekirurgi var nytt for oss. Med disse funnene har vi gode pekepinner for veien videre for årsaksforskningen i artrose. Først når vi forstår årsakene er det mulig å forebygge denne alvorlige leddsykdommen, sier Magnusson.

Tvillinger gir unik informasjon om arv og miljø
Gjennom å studere tvillinger kan man finne ut av om familiefaktorer som genetikk og tidlige miljøfaktorer påvirker sammenhengen mellom kroppsvekt og alvorlig artrose.  

– Eneggede tvillinger deler 100 % av genene og toeggede 50 %, og vi utnytter disse forskjellene når vi studerer arv. Studien gir derfor informasjon om i hvilken grad arv kan ha forstyrret funnene i tidligere studier av kroppsvekt og leddkirurgi på grunn av artrose, sier Magnusson.

Det kan de altså ha gjort for menn, men antagelig ikke for kvinner. Planen videre er å se nøyere på hvorvidt genetiske faktorer og livsstil interagerer i å forårsake alvorlig artrose.

Unike forskningsmetoder
I studien inngikk totalt 18058 tvillinger, noe som gjør denne studien til verdens største tvillingstudie på artrose, med den lengste oppfølgingstiden. De skandinaviske landene er de eneste landene i verden som har denne muligheten til å koble store data som favner hele befolkningen.

-I Leddproteseregisteret er omtrent 95 % av alle proteseoperasjoner registrerte. De fleste norske tvillingene er også registrerte. Dette gjør at studien kan være representativ for hele befolkningen, sier Magnusson. Hun legger til at forskerne også gjorde et omfattende statistikkarbeide etter at dataene ble koblet sammen, og at de gjennomførte analyser med forskjellig framgangsmåte som begge viste samme konklusjon. 

7. februar 2018, www.nkrr.no 

Fakta om artrose:

 • Artrose, tidligere kalt slitasjegikt, er en vanlig leddsykdom som rammer opp til 50% av eldre
 • Artrose kan ramme alle ledd, men er vanligst i fingre, hofter og knær
 • Det finnes ingen kur mot artrose og all behandling retter seg i dag mot å redusere symptomene

Fakta om studien:

 • Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstuttet som administrerer det Norske Tvillingregisteret og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, som administrer det norske Leddproteseregistret.
 • Forskere fra the Australian Centre of Excellence in Twin Research ved University of Melbourne i Australia bidrar også i prosjektet.
 • Fysiofondet (Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter) finansierer studien, tidligere omtalt i tidsskriftet Fysioterapeuten.
Posted on February 7, 2018 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email

Ny studie om type 1 diabetes og håndartrose

www.forskerlivet.no

www.forskerlivet.no

En ny studie om diabetes og håndartrose viser at type 1 diabetes er sterkt assosiert med smerter ved artrose, men forskerne fant også at type 1 diabetes ikke påvirker leddforandringer på røntgen hos mennesker med håndartrose

Dialong-studien er publisert i det åpne tidsskriftet PLOSone. Karin Magnusson ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk avdeling (NKRR), forskere ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus og diabetesforskere og fysikalske medisinere ved Ullevål Sykehus var ansvarlige for studien.  

 - Vi fant at langtidseksponering for type 1 diabetes ikke gir høyere risiko for håndartrose, men de som har både håndartrose og diabetes 1 har økte håndsmerter og dårligere funksjonsnivå enn de som ikke har type 1 diabetes. I tillegg viser vår studie at høyt langtidsblodsukker kan utelukkes som en årsak til leddforandringer grunnet artrose, sier Karin Magnusson. Magnusson påpeker at sammenhengen mellom blodsukker og smertemekanismer ved artrose må studeres nærmere. 

Kan livsstil påvirke smertene?

Studien gir bedre innsikt i årsaker til artrose, noe som på sikt vil kunne bedre behandlingsmulighetene for personer med denne leddsykdommen. Det finnes foreløpig ingen kur mot artrose, og i dag er all behandling rettet mot symptomlindring.

– Det er spennende at det er så sterke sammenhenger til håndsmerte også når man tar hensyn til andre faktorer som kunne forårsake denne smerten. Jeg tenker da på andre håndplager som ofte forekommer hos diabetikere, slik som stivhet og nevropati, og også andre livsstilsfaktorer slik som høyt blodtrykk og fedme som kan gi økte smerter uten at man har artrose. Studien innebærer at vi må studere smertemekanismene nærmere, både hos de som ha artrose og de som ikke har artrose, og kanskje se dem i sammenheng med blodsukker. Hos alle andre enn type 1 diabetikere, også de med type 2 diabetes, påvirkes jo blodsukkernivået av livsstilen. Dette betyr at livsstil kan ha noe å si for smertene man opplever, også i ikke-vektbærende ledd som hendene, sier Magnusson.

Viktig for å gi bedre artrosebehandling

I Dialong Hand studien ble 96 personer med type 1 diabetes, som var diagnostiserte før 1970 og som jevnlig besøkte Norsk Diabetessenter, sammenlignet med 69 friske kontroller som ikke hadde diabetes. Diabetikerne hadde vært eksponert for et høyt blodsukker i gjennomsnittlig 51 år, mens kontrollene hadde normalt blodsukker i hele perioden. Forskerne tok røntgenbilder av hendene til alle deltakerne i 2015 og deltakerne svarte i tillegg på spørreskjemaer angående håndsmerter og funksjonsnivå. Studien er retningsgivende blant annet når forskere nå detaljstuderer smerte ved håndartrose i en annen studie som for tiden gjennomføres ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus, i Nor-Hand studien.

–Vi må jobbe for å bedre forstå sammenhengene mellom blodsukker, eventuell. påvirkning av livsstil og smertene disse pasientene opplever. Slik kan vi utvikle bedre og mer skreddersydd behandling for personer som er plaget av artrose og medfølgende smerter, avslutter Magnusson.

1. juni 2017, dobbeltpublisert på NKRR.NO

Posted on June 1, 2017 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email

Tvillingstudie viser at hofteartrose er mer arvelig enn kneartrose

En norsk studie, publisert i det anerkjente artrosetidsskriftet Osteoarthritis & Cartilage, viser en høyere arvelighet for alvorlig hofteartrose enn alvorlig kneartrose. For kneartrose spiller kroppsvekt en større rolle enn arvelige faktorer. Med dette er forskerne et skritt nærmere å forstå årsakene til hofte- og kneartrose.

Det finnes ingen kur mot artrose, og all behandling retter seg mot lindring av symptomer. Leddproteseoperasjon er eneste løsning for de med den alvorligste graden av hofte- eller kneartrose. I studien inngikk data fra mer enn 18.000 tvillinger fra Norsk Tvillingregister som ble koblet sammen med data fra Norsk Leddproteseregister. De to registrene ga forskerne oversikt over hvilke tvillinger som hadde fått leddproteseoperasjon pga. hofte- eller kneartrose. -Vi vet at både arvelige faktorer og kroppsvekt spiller en rolle for både hofte- og kneartrose, men at det ser ut til å være en så klar forskjell mellom artrose i hoftene og artrose i knærne var nytt for oss. Med disse funnene har vi gode pekepinner for veien videre for årsaksforskningen i artrose. Først når vi forstår årsakene er det mulig å forebygge denne alvorlige leddsykdommen, sier Karin Magnusson, post doc ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus som har gjennomført studien.

            Fakta om artrose:

 • Artose, tidligere kalt slitasjegikt, er en vanlig leddsykdom som rammer opp til 50% av eldre
 • Artrose kan ramme alle ledd, men er vanligst i fingre, hofter og knær
 • Det finnes ingen kur mot artrose og all behandling retter seg i dag mot å redusere symptomene

            Fakta om studien:        

 • Data fra 18.000 tvillinger fra Det norske tvillingregisteret ble koblet sammen med data fra det norske leddproteseregisteret slik at man kunne se forskjeller hos eneggede og toeggede tvillinger i hvorvidt de hadde fått leddproteseoperasjon.
 • 14.000 proteseoperasjoner gjøres årlig på grunn av artrose.
 • Studien er til nå også verdens største tvillingstudie på artrose, med den lengste oppfølgingstiden (tjue til tjuesju år).
 • Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstuttet som administrerer det Norske Tvillingregisteret og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, som administrerer det norske Leddproteseregistret.
 • Forskere fra the Australian Centre of Excellence in Twin Research ved University of Melbourne i Australia bidrar også i prosjektet.
 • Fysiofondet (Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter) finansierer studien, tidligere omtalt i tidsskriftet Fysioterapeuten.

Tvillinger gir unik informasjon om arv og miljø
Norsk Tvillingregister og Norsk Leddproteseregister består av data fra 35.000 tvillinger og 14.000 årlige leddproteseoperasjoner. Studien viser at tvillingene som fikk kneprotese hadde en høyere kroppsvekt enn de som fikk hofteprotese. Kroppsvekten spilte en viktigere rolle for å få kneprotese enn hofteprotese når man tok hensyn til de arvelige faktorene. – Eneggede tvillinger deler 100 % av genene og toeggede 50 %, og vi utnytter disse forskjellene når vi studerer arv. Vi får jo ofte ikke tatt hensyn til arv når vi studerer livsstil eller vekt, men det kan vi med tvillinger. Studien gir derfor informasjon om i hvilken grad arv kan ha forstyrret funnene i tidligere studier, sier Magnusson.

Planen videre er å se nøyere på fysisk aktivitet hos tvillingene, og å skaffe et mer detaljert bilde av kroppsvektens betydning med arv tatt i betraktning. Magnusson mener funnene kaster nytt lys over eksisterende artroseforskning da det er få feilkilder i metodene forskerne har brukt.

Unike forskningsmetoder
I studien inngikk totalt 18058 tvillinger, noe som gjør denne studien til verdens største tvillingstudie på artrose, med den lengste oppfølgingstiden. Det er også unikt at man har kunnet inkludere kroppsvekt samtidig som man så på arv for artrose. De skandinaviske landene er de eneste landene i verden som har denne muligheten til å koble store data som favner hele befolkningen. -I Leddproteseregisteret er omtrent 95 % av alle proteseoperasjoner registrerte. De fleste norske tvillingene er også registrerte. Dette gjør at studien kan være representativ for hele befolkningen, sier Magnusson. Hun legger til at forskerne også gjorde et omfattende statistikkarbeide etter at dataene ble koblet sammen, der de tok tiden til proteseoperasjon, alder og kjønn med i betraktning.

13. februar 2017,

www.nkrr.no

Subscribe to Forskerlivet! by Email